Υπηρεσίες

Αστυνομικός Σταθμός Αγρού

25521316

Κέντρο Υγείας Αγρού

25521317

Πυροσβεστικός Σταθμός Αγρού

25521909

Ταχυδρομείο

25521347

www.kati.com

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

25874042

agros@kepli.org.cy

www.facebook.com/KentraPlerophoresesNeonKyprou

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

25874074

25521061

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγρού

25521352, 25522206

25522072

Τράπεζα Κύπρου

22122903

25522133